Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An
Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An
Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An
Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: quangluat95@gmail.com

Address: Thanh pho Vinh - Nghe An Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc được tổ chức nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa; đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, phát hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến người đọc. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc đầu tư nguồn lực và phát triển văn hóa đọc, nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở các địa phương trong tỉnh.

Map

Introdution

×

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc được tổ chức nhằm đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa; đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, phát hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến người đọc. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc đầu tư nguồn lực và phát triển văn hóa đọc, nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở các địa phương trong tỉnh.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan